Khai giảng khóa học Digital Marketing 4.0 Khóa K24

Ngày 22/5/2018, Trung tâm đào tạo Digital Marketing Cao Cấp VINAENTER tổ chức buổi khai giảng khóa học Digital Marketing 4.0 Khoá K24

Khai giảng khóa học Digital Marketing 4.0 Khóa K23

Trung tâm đào tạo Digital Marketing Cao Cấp VINAENTER tổ chức buổi khai giảng khóa học Digital Marketing 4.0 Khoá K23

Khai giảng khóa học Digital Marketing 4.0 Khóa K22

Trung tâm đào tạo Digital Marketing Cao Cấp VINAENTER tổ chức buổi khai giảng khóa học Digital Marketing 4.0 Khoá K22.

Khai giảng khóa học Digital Marketing 4.0 Khóa K19

Ngày 17/2/2019, Trung tâm đào tạo Digital Marketing Cao Cấp VINAENTER tổ chức buổi khai giảng khóa học Digital Marketing 4.0 Khoá K19.

Khai giảng khóa học Digital Marketing 4.0 Khóa K21

Trung tâm đào tạo Digital Marketing Cao Cấp VINAENTER tổ chức buổi khai giảng khóa học Digital Marketing 4.0 Khoá K21.

Khai giảng khóa học Digital Marketing 4.0 Khóa K17

Trung tâm đào tạo Digital Marketing Cao Cấp VINAENTER tổ chức buổi khai giảng khóa học Digital Marketing 4.0 Khoá K17.

Khai giảng khóa học Digital Marketing 4.0 Khóa K16

Ngày 1/10/2018, Trung tâm đào tạo Digital Marketing Cao Cấp VINAENTER tổ chức buổi khai giảng khóa học Digital Marketing 4.0 Khoá K16. 

Khai giảng khóa học Digital Marketing 4.0 Khóa K15

Ngày 25/8/2018, Trung tâm đào tạo Digital Marketing Cao Cấp VINAENTER tổ chức buổi khai giảng khóa học Digital Marketing 4.0 Khoá K15.

Khai giảng khóa học Digital Marketing 4.0 Khóa K14

Ngày 19/7/2018, Trung tâm đào tạo Digital Marketing Cao Cấp VINAENTER tổ chức buổi khai giảng khóa học Digital Marketing 4.0 Khoá K14.

Khai giảng khóa học Digital Marketing 4.0 Khóa K13

Trung tâm đào tạo Digital Marketing Cao Cấp VINAENTER tổ chức buổi khai giảng khóa học Digital Marketing 4.0 Khoá K13.